Adison's Room

Done is better than perfect...

GIT Tips

在GitHub多个账号上使用不同的SSH的配置方法

1、生成多个 ssh key

ssh-keygen -t rsa -C "xx@163.com" -f ~/.ssh/github-rsa
ssh-keygen -t rsa -C "xx@163.com" -f ~/.ssh/github-personal-rsa

2、配置 config 文件

# github
Host github.com
HostName github.com
PreferredAuthentications publickey
IdentityFile ~/.ssh/github-rsa

# github-personal
Host github2.com  #此处可以随意指定
HostName github.com
PreferredAuthentications publickey
IdentityFile ~/.ssh/github-personal-rsa 

3、设置 remote

譬如对于https://github.com/adisonhuang/awesome-kotlin-android.git项目

第一个账号
git remote add origin git@github.com:adisonhuang/awesome-kotlin-android.git

第二个账号
git remote add origin git@github2.com:adisonhuang/awesome-kotlin-android.git

修改Github项目的默认语言

1、在项目增加.gitattributes文件

2、 在刚刚创建的.gitattributes配置文件中添加这一句话

//*后面的语言就是你Github错识别的语言,后面java修改成为你想要的显示的语言
*.css linguist-language=java

3、 提交并推送该文件

标签 

评论